Adatkezelési szabályzatunk


A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.
 • Bevezetés

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó (adószám: 57309381-1-43, nyilvántartási szám: 55926942) (a továbbiakban: "Adatkezelő") tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő a coaching, szervezetfejlesztési, tanácsadói, team coaching és pszichodráma csoportok tevékenységéhez kapcsolódóan a partnereinek, ügyfeleinek, klienseinek, a www.namiritapszichodrama.hu weboldalak látogatóinak, érdeklődőknek, feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: "Érintettek") a személyes adatait kezeli.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Horváth Rita Egyéni Vállalkozó tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett www.namiritapszichodrama.hu weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;

1.1. Az Adatkezelő adatai

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó

Adószám: 57309381-1-43

Nyilvántartási szám: 55926942

E-mail: namiritapszichodrama@gmail.com

 • Az Adatvédelem alapfogalmai
 • Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;


 • Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.

Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.

 • Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;

 • Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 • Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;


 • Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 • Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

 • Harmadik személy

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;


 • Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 • Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 • Egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 • Biztonsági esemény

Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására

 • Bizalmasság (titkosság)

Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.

 • Magánterület közönség számára nyilvános része

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. Ide tartoznak a közterület azon részei is, amelyek valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jutnak a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó, természetes vagy jogi személy birtokába, feltéve, ha:

 • a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy;
 • b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.
 • Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • Sértetlenség

Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

 • Szabályzat

Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.

 • Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer

Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszerek. Ide tartoznak továbbá a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszerek (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszerek, a betörésjelző rendszerek, a távfelügyeleti rendszerek, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszerek, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldások.

 • Vendég

Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.

 • Coacholt, Kliens

Az Adatkezelési Szabályzat Adatkezelőjével egyéni vagy csoportos személyes fejlesztési folyamatra (coaching, team coaching, önismereti csoport, tréning, pszichodráma folyamat) szóban vagy írásban szerződött természetes személy.

 • Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.

 • Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • Adatvédelmi alapelvek
 • A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");

b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság"). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

 • Az adatkezelés részletes szabályai
 • Az adatokhoz hozzáférők köre
 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 • A Weboldal látogatása

Az Adatkezelő www.namiritapszichodrama.hu weboldal látogatásakor tárolásra kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A weboldal használatakor az Érintett (www.namiritapszichodrama.hu weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

Az adatok kezelése és tárolása az alábbi célok mentén történik:

 • a weboldal használhatóságának fejlesztése,
 • a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása,
 • statisztikák készítése, elemzések és ellenőrzések végrehajtása.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az Érintett (a www.namiritapszichodrama.hu weboldalak használója):

 • IP-címe: statisztikai cél
 • A látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai cél
 • A látogatás időtartama: statisztikai cél
 • Böngésző típusa: statisztikai cél
 • Operációs rendszer típusa: statisztikai cél

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Jogos érdek megnevezése

A szolgáltatás zavartalan, magas színvonalú biztosítása, az üzletmenettel kapcsolatos kockázatok kezelése.

Az adatkezelés időtartama

A statisztikai célok megvalósításához szükséges időtartamig. A látogatáshoz kapcsolódó, azonosításra alkalmas adatokat legkésőbb a látogatás után 8 nappal töröljük.

 • A honlapokon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő www.namiritapszichodrama.hu weboldala egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak Az Adatkezelő honlapjának a továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában ismertetjük.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett (a www.namiritapszichodrama.hu weboldal használója)

 • IP-címe: azonosítás, tanúsítás
 • operációs rendszere: statisztikai felhasználás
 • böngészője: statisztikai felhasználás
 • Látogatás időpontja és időtartama: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése
 • Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás
 • Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).

A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, a "Rendben" gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált az Érintett.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat elektronikusan a namiritapszichodrama@gmail.com címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 • Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 • Az Érintett személyes adatai:
 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • A kapcsolatfelvétel témája
 • A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, elektronikus úton a namiritapszichodrama@gmail.com címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.


 • Facebook

Az Adatkezelő Facebook oldalán – www.facebook.com/ertekvagyok – a "tetszik"/"like"- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés célja

 • Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

 • Információk megosztása, terjesztése

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

Az Adatkezelő a www.facebook.com/ertekvagyok közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
 • Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
 • Érintett küldött üzenete: a kommunikáció megvalósulásához szükséges elem
 • Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.)

Az adatkezelés jogalapja

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a www.facebook.com/ertekvagyok oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – https://www.facebook.com/legal/terms – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő www.facebook.com/ertekvagyok oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található "like"/ "tetszik" linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található "dislike"/"nem tetszik" linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az érintettek köre

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a www.facebook.com/ertekvagyok oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig.

 • Youtube videók használata

Az adott weboldal az adatkezelő hirdetéseihez és videói lejátszásához a Youtube funkcióit használja.

Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

Amikor a Látogató elindítja egy Youtube videó lejátszását, egy rövid számsorból, vagy karakter sorból álló program (cookie/süti) kerül telepítésre az eszközén, amely információkat gyűjt a felhasználó szokásairól. Tájékoztatjuk, hogy e tekintetben a Youtube (ill. tulajdonosa a Google) önálló adatkezelés végez. Az összegyűjtött információk többek között statisztikák készítésére szolgálnak, amelyek célja a felhasználóbarát működés elősegítése és a visszaélések megakadályozása.

A kezelt adatok köre

a Youtube közösségi oldalakon a regisztrált felhasználónév, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre

Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és "lájkolta", "kommentelte", vagy más interakciójával érintette az oldalt,

publikált tartalmait.

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a jogosult adatkezelők személye:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról

az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon

valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A Youtube adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linken találhat: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

 • Ajánlatkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb szolgáltatást tud biztosítani. Az adatkezelés célja az Érintett által igényelt ajánlat elkészítése, az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés keretében készített ajánlat esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), szerződéskötést megelőzően a kapcsolattartó számára készített ajánlat esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A jogos érdek megnevezése

A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél vagy annak kapcsolattartója részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez. Kapcsolattartás az ajánlatkérővel.

Érintettek kategóriái

Az ajánlatkérő természetes személyek, jogi személyek kapcsolattartói

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az Érintett Adatkezelő részére nem jelzi hírlevél igényét, az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik. Hírlevél igénylése (lásd 4.8. pont) esetén a személyes adatok Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek eltárolásra.

 • Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével, illetve szerződést köt a megrendelt szolgáltatások ellátására.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: kapcsolattartás
 • Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése
 • Számla kibocsátása esetén a számlán megjelenő adatok
 • Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
 • Aláírás: hitelesítés, azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés megkötése előtt az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), azt követően az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az elévülési időtartam alatt jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Jogos érdek megnevezése

A szerződés megszűnését követően az igényérvényesítés kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó részletekkel saját érdekeit képviselve el tudjon járni.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában legfeljebb 5 évig tárolja az Adatkezelő.

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva zároljuk. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számviteli Törvény") 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 • Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, telefonhívásos megkeresés

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó a namiritapszichodrama.hu hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a feliratkozók részére elektronikus úton promóciós anyagokat, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben leírt módon. Kérés esetén minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Születési dátum: azonosítás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja

Ügyfélkapcsolat fennállása esetén az adatkezelő jogos érdeke, egyéb esetekben az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A jogos érdek megnevezése

A közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás célú megkeresés jogos érdeken alapuló adatkezelés.

Érintettek kategóriái

Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, elektronikus úton a namiritapszichodrama@gmail.com címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 • Online fizetés lebonyolítása (Simple)

Az online fizetés lebonyolítása kapcsán az Adatkezelő a Simple Online Fizetési rendszert alkalmazza.

Az adatkezelés célja

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring (visszaélés-ellenőrzés)

Érintettek köre

Az online fizetést választó felhasználók.

A kezelt adatok köre

 • Vezetéknév: az ügyfél vezetékneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Keresztnév: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • E-mail cím: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Telefonszám: az ügyfél telefonszáma szükséges az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Bankkártya adatok: az ügyfél tranzakcióinak az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz,

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye

A Simple online fizetési rendszer, OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., cégjegyzékszám: 01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24386106-2-43, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014, telefon +36 (1) 366-6611, +36 (20) 366-6611, +36 (30) 366-6611, +36 (70) 366-6611, e-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu), a továbbiakban: Simple,

Az adattovábbítás jogalapja

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérheti az online fizetést biztosító adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

A bankkártyás fizetésnél a biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénylésével kapcsolatos információkat kapja meg a Felhasználótól, a SimplePay pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat, a 128 bites SSL-titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Adatkezelő nem értesül, azokat csak a SimplePay érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az Oldal tájékoztat. A kártyás fizetéshez a böngészőprogramnak támogatnia kell az SSL-titkosítást. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A SimplePay rendelkezik egy 128 bites titkosítókulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A Felhasználó által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az SimplePayhez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Az Adatkezelő a Felhasználó kártya-, illetve az ehhez tartozó számla adatainak (pl. számának és lejárati dátumának) semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A Simple vállalja, hogy a SimplePay-szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja, és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Simple mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnernek történő továbbítására, törlésére terjed ki.

A Simple a fizetési tranzakciók authorizálására és fraud- (csalás-) monitoringra és fraud- (csalás-) megelőzésre az alábbi al-adatfeldolgozókat veszi igénybe: – OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cg. 01-10-041585) – Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Iceland, cg. 440686-1259).

Titoktartási kötelezettség

A Simple az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt felhasználói személyes adatokra vonatkozóan.

Adatbiztonság biztosítása

A Simple az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles, különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Simple köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Simple köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Adatkezelőnek felróható okból következett be, úgy Simple az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel a nála ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költség erejéig.

A Simple köteles továbbá az Adatkezelőnek segíteni az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, és köteles az ehhez szükséges, a Simple rendelkezésére álló, információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is – közölni.

A Simple mint adatfeldolgozó felelőssége

A Simple tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

 • Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek bankkártyás fizetés esetén kell ezen adatokat megadnia a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének biztosítása érdekében.

Az online fizetési tranzakciók esetében az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Adatkezelőhöz az egyes pénzügyi szolgáltató partnerek részéről.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Bankkártyán szereplő név: azonosítás, kapcsolattartás
 • Bankkártya száma: azonosítás
 • Bankkártya lejárata: azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatokat megismerheti, ám ezeket nem tárolja el, különös tekintettel a bankkártyán elhelyezett három karakterből álló úgynevezettt CVC kódra, amelyet semmilyen körülmények között sem kér el, vagy kezel bármilyen módon. Fentiek következtében adatrögzítés híján nem kell a törlésről gondoskodni.

 • Időpont foglalás, beléptetés kapcsán kezelt adatok

Az Adatkezelő érdeke, hogy a látogatók, ügyfelek, partnerek beléptetésével kapcsolatos kockázatokat kezelje, az ezekkel arányos és szükséges intézkedéseket meghozza, és amennyiben ez indokolt, korlátozza a látogatók fogadását. Az Adatkezelő a látogatások biztonságos és pontos lebonyolítása érdekében a www.namiritapszichodrama.hu weboldalon elektronikus időpontfoglaló rendszert alkalmaz, ennek során az időpont egyeztetést a szoftver végzi el, ezt követően a látogatás alapadatai, valamint a látogatók személyes adatai adattovábbítás útján érkeznek meg az Adatkezelőhöz.

Az adatkezelés célja

A látogatások kapcsán időpontok egyeztetése, a konkrét találkozók megszervezésének a támogatása és adminisztrálása. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait az alábbi célok kapcsán kezeli:

 • a találkozó, látogatás időpontjának egyszerű egyeztetése,
 • a látogatással összefüggésben vagyon elleni cselekmények, jogsértés, érdeksérelem, szabálysértés, csalás, visszaélés egyéb incidens esetén az adott időintervallumban a területen tartózkodók körének megállapítása.

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az időpont egyeztetés során használt adatok kapcsán.

Az érdek jogszerűségének igazolása

A jogos érdek valódi és aktuális, hiszen az adatkezelőhöz ténylegesen és folyamatosan érkeznek külsős látogatók, így biztonsági kockázatot jelentene, ha azok belépése felügyelet nélkül valósulna meg. Az előre egyeztetett időpontokkal és a felügyelt belépéssel ténylegesen és azonnal csökkenteni lehet a kapcsolódó biztonsági kockázatokat.

Személyes adatok kategóriái

A kezelt személyes adatok köre úgy került megállapításra, hogy ezen adatokból a látogatók személyazonossága az adatkezelés időtartama alatt beazonosítható és visszaellenőrizhető legyen.

 • Látogató teljes neve: azonosítás, időpont egyeztetés, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Látogató telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
 • Látogató e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
 • Látogató által képviselt szervezet megnevezése: azonosítás, kapcsolattartás
 • Látogatás célja: azonosítás
 • Belépés időpontja: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Távozás időpontja: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Fogadó személy: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Pandémia esetén a beléptetéshez szükséges nyilatkozatban szereplő adatok: az Érintett megfelelő egészségi állapotának adminisztrálása.

Tárolás időtartama

Az érintettek személyes adatai a belépés napjától számított 1 év elteltével törlésre kerülnek.

 • Pénzügyi bizonylat, számla kiállítása

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli az Érintettel kapcsolatos bizonylatok, számlák kiállításához.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b.).

Személyes adatok kategóriái

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok.

 • Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Érintett címe: azonosítás, kapcsolattartás
 • Adószám: azonosítás

Tárolás időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 8 év múlva töröljük.

 • Képzési, tréning-részvételi igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

A sikeres képzés, tréning elvégzéséről igazolás kiadása az érintett, annak képviselője, vagy az oktatást megrendelő munkavállaló részére.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

Személyes adatok kategóriái

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok.

 • Érintett szerződő fél teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Születési neve: azonosítás
 • Születési helye, ideje: azonosítás
 • Anyja neve: azonosítás
 • Lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
 • Aláírása (jelenléti íven): azonosítás, hitelesítés
 • Egyedi azonosító: azonosítás, hitelesítés
 • Állampolgárság: azonosítás
 • Legmagasabb iskolai végzettség: azonosítás
 • munkajogi státusz: azonosítás

Tárolás időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig.

Az adatok továbbítása

A képzésekben résztvevő érintettek oklevelének, a kiállítása.

Az adatok kezelésének célja

Az egyes tanfolyamokat (szinteket) elvégzett hallgatók pontos nyilvántartása; a tanfolyamok elvégzésének igazolása.

Az adatok jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

 • Képzési, coaching, team coaching, pszichodráma szolgáltatás, szerződés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az igényelt oktatás lebonyolítása kapcsán képzési szerződéskötés az Érintettel vagy annak képviselőjével, majd szolgáltatás nyújtása. Az adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)

Személyes adatok kategóriái

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok

 • Érintett szerződő fél teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Születési neve: azonosítás
 • Születési helye, ideje: azonosítás
 • Anyja neve: azonosítás
 • Lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
 • Aláírása (jelenléti íven): azonosítás, hitelesítés
 • Egyedi azonosító: azonosítás, hitelesítés

Tárolás időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig.


Az adatok továbbításának célja

Az egyes tanfolyamokat (szinteket) elvégzett hallgatók pontos nyilvántartása; a tanfolyamok elvégzését igazoló oklevelek kiállítása és megküldése; a képzéshez kapcsolódó nyilvántartás vezetése.

Az adatok jogalapja

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

 • Coaching, team coaching, pszichodráma folyamat alatti kliens/csoporttagok jegyzetek

Az adatkezelés célja

Az igényelt személyi fejlesztés lebonyolítása kapcsán a személyes fejlődés nyomonkövetése, Érintett/ek témájának, céljának, fejlődédi útjának nyomonkövetése alkalomról alkalomra a szolgáltatás zavartalan nyújtása érdekében. Az adatok megadása feltétele a fejlődési folyamat hatékonyságának, a coach, csoportvezető, pszichodráma vezető tevékenységének megfelelő szintű működéséhez. Az adatok jegyzetelése, tárolása a folyamat folytonossága szempontjából elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja

Egyéni, és/vagy csoportos fejlődés magas szintű biztosítása az Érintettek fejlődési szándéka mentén.

Személyes adatok kategóriái

Coachinghoz, team coachinghoz, pszichodráma csoporthoz szükséges adatok:

 • Név (azonosítás)
 • Coaching, team coaching esetén a folyamat célja
 • Az Érintett/ek coaching, team coaching, pszichodráma folyamat alatti témái, azok fejlődése
 • Team coaching, pszichodráma csoportok esetén a csoport dinamikája, csoport tagok egymáshoz viszonyulása

Tárolás időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum 3 évig.

Az adatok továbbításának célja

Érintett/ek témájának, fejlődésének pontos nyilvántartása; a fejlődési folyamathoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése, a coach, team coach, csoportvezető (Adatkezelő) folyamatra való tiszta rálátása, emlékezése.

Az adatok jogalapja

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett coaching, team coaching, pszichodráma folyamat megrendelésével való hozzájárulása.


 • Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás

Az Adatkezelő egye törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.

 • Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Számlázz.hu

KBOSS.hu Kft.

Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem

A számlázáshoz szükséges adatokhoz, az ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz férhet hozzá.

Főkönyvguru Könyvelőiroda Kft.

Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. emelet 1.

E-mail: hello@fokonyvguru.hu

www.fokonyvguru.hu

A Horváth Rita Egyéni Vállalkozó könyvelési szolgáltatásának zavartalan és teljeskörű ellátásához szükséges szerződések, számlák, az ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz férhet hozzá

Vodafone Magyarország Zrt.

Cím: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.vodafone.hu/adatkezeles

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó számára szükséges telekommunikációs szolgáltatások (Telefon, Mobilnternet) üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő hívásainak adataihoz, illetve ráláthat az internethasználat részleteire.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Telefon: +36 1 707 0707

E-mail: ugyfelszolgalat@digi.hu

Adatkezelési táj: https://digi.hu/informacio/adatvedelmi-es-felhasznalasi-feltetelek

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó számára szükséges internet szolgáltatások üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő internethasználatának részleteihez.

Gránit Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

E-mail: dpo@granitbank.hu,

adatvedelem@granitbank.hu

Tel: +36 1 510 0527

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó számlavezető bankja, online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén hozzáfér az utaláshoz kapcsolódó személyes adatokhoz. A pénzintézet a hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, és kezeli a személyes adatokat.

KKV Műhely Bt.

székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 5. cégjegyzékszám: 01-06-788157

e-mail: horvathsoma@kkvmuhely.hu

www.kkvmuhely.hu

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó szerződött partnere. Érintettek előzetes beleegyezése mellett KKV Műhely Bt. és Érintett közös megállapodása alapján szervezeti tanácsadói, coaching, team coaching, önismereti fejlesztés szolgáltatást nyújt. Hozzáfér a megállapodásban érintett ügyfelek szervezeti és személyes adataihoz és Érintettek előzetes hozzájárulása esetén fejlődési témájuk eredményéhez.


 • Adattovábbítás

Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Eljáró hatóság (NAV, OEP, Önkormányzatok, KSH)

Az Adatkezelő a törvényben meghatározott esetekben (pl. adó ellenőrzés, bűncselekmény vagy annak gyanúja, stb.) továbbítja az eljáró hatóság (például rendőrség, nemzetbiztonsági hatóság, bíróság, szabálysértési hatóság, ügyészség) részére az adatok szolgáltatásáról készült jegyzőkönyv alapján.

Nyomozó hatóságok, a terrorizmust elhárító szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, az ügyészség és a bíróság

Az Adatkezelő a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy büntetendő cselekményből való érték származására utaló adatok, információk észlelése esetén köteles haladéktalanul írásban bejelentést tenni a "2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" által előírt módon.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Érintett munkavállalók, partnerek és alvállalkozók által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az "Európai Parlament 2016/679 Rendelete" és "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény" előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű kezeléséről:

 • gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
 • biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen,
 • gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van,
 • a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről,
 • gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
 • nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket,
 • az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan törléséről,
 • gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában,
 • megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően érvényesüljenek,
 • folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni védekezést.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

 • Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 • A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.


 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 • Gyermekekkel kapcsolatos információk
 • éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.

Kérjük, haladéktalanul közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 • Panaszok kezelése
 • Szóbeli panasz

Az ügyfelektől telefonon vagy személyesen érkező szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és szükség szerint megkell hozni a szükséges intézkedéseket.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiak adatokat tartalmazza:

 • az ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz érkezésének ideje, módja,
 • a panasz leírása,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzéke,
 • az Adatkezelő álláspontja a panasz kapcsán, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • az ügyfél aláírása (ha lehetséges),
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Adatkezelő a panaszról, annak kezeléséről, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja, vagy eljuttatja az Ügyfél részére.

A jegyzőkönyv rögzítését követően az ügy kezelése az írásbeli panaszhoz hasonló módon, azonos szabályok alapján történik.

 • Írásbeli panasz

Az Adatkezelő és munkatársai a törvényben meghatározott módon kezelik a beérkező panaszokat. A panaszok kapcsán jegyzőkönyv készül, amely a szóbeli panasz benyújtásához hasonló adattartalommal. Az írásbeli panaszt az Adatkezelő – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Az Adatkezelő vezetője, illetve az általa megbízott ügyintéző a panaszost (bejelentőt) meghallgathatja, illetve külső szakértőkhöz fordulhat, ha a panasz, illetve bejelentés kivizsgálása azt szükségessé teszi.

Az Adatkezelő igyekszik gyorsan eljárni és eldönteni, hogy a hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja, orvosolja, vagy elutasítja a panaszt. Döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a bejelentő részére.

A panasz elutasítása esetén az Adatkezelő az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 • Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

 • Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.

Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentések készítése és fejlesztése, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

 • Google Analytics

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).

A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.

 • Facebook remarketing

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.

 • Cookie-k

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Horváth Rita Egyéni Vállalkozó sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

Az Adatkezelő www.namiritapszichodrama.hu weboldal működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 • Szükségszerű cookiek

az oldal alapműködését szolgálják;

 • Funkcionális cookiek

a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;

 • Teljesítményt elősegítő cookie-k

a webáruházban használt kosár, illetve kosárba helyezett termékek, és a regisztrált vásárló azonosítása miatt. a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht.") 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az "Engedélyezem" gomb megnyomásával járulhat hozzá.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.


 • Facebook képpontok

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

 • Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; elektronikusan a namiritapszichodrama@gmail.com címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

© 2023 YOGA. 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!